OTP MULTI EUR 2026 - Početak upisnog perioda za kupnju udjela
15.05.2024.

OTP MULTI EUR 2026 - Početak upisnog perioda za kupnju udjela
OTP MULTI EUR 2026 - novi investicijski fond OTP Investa

Nakon uspješne kampanje za kupnju udjela te osnivanja OTP MULTI EUR 2025 i OTP OTP MULTI EUR II investicijskih fondova, OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o u mogućnosti je ulagačima ponuditi novi investicijski fond OTP MULTI EUR 2026 s javnom ponudom i rokom dospijeća, denominiran u valuti EUR (euro).

 OTP MULTI EUR 2026 je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond), koji se osniva na određeno vrijeme u trajanju od 25 mjeseci, čija se sredstva ulažu u različite klase imovine, a koji se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem).
Karakteristike fonda:
  • niskorizičan fond koji se osniva na određeno vrijeme u trajanju od 25 mjeseci (dospijeće srpanj 2026),
  • nema plaćanja ulazne naknade za kupnju udjela u upisnom periodu od 15.05. do 13.06.2024.godine,
  • nema plaćanja izlazne naknade po dospijeću Fonda (srpanj 2026),
  • upravljačka naknada iznosi 0,79 % godišnje (naknada je obračunata u cijeni udjela Fonda koja se dnevno objavljuje na web stranici Društva www.otpinvest.hr
  • Ulaganje prvenstveno u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska (državne obveznice i trezorski zapisi Republike Hrvatske),
  • Fond je denominiran u valuti EUR (euro)
  • Minimalni iznos uplate  EUR 1.000,00 (tisuću eura)
  • Cilj fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i nastojanje ostvarenja prinosa od 5,38% (2.55% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda.
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja do dospijeća Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Početna ponuda udjela Fonda (Upisni period) počinje 15. svibnja, a završava zaključno 13. lipnjem 2024. godine.

Kupnja udjela OTP MULTI EUR 2026 fonda u razdoblju početne ponude može se obaviti u svim poslovnicama OTP Banke ili putem aplikacije OTP Banke ELEMENTA

Ulazna naknada neće se naplaćivati ulagačima koji stječu udjele sudjelovanjem u početnoj ponudi i prikupljanju sredstava u Fond.

Više informacija o ponudi novog fonda možete pronaći na web stranici Društva OTP Invest www.otpinvest.hr te o karakteristikama Fonda kroz dokumente:

Dokument s ključnim informacijama (PRIIP KID)
Prospekt fonda

Vaš OTP Invest

UCITS* - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)