Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na česta pitanja postavljena od strane ulagatelja u investicijske fondove 
 • Kojim otvorenim investicijskim fondovima upravlja OTP Invest?
  OTP start,  OTP e-start,  OTP short-term bond,  OTP uravnoteženi,  OTP absolute,  OTP indeksni fond,  OTP Meridian 20,  OTP Multi,  OTP Multi 2,  OTP Multi USD
 • Tko upravlja fondovima?
  OTP invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima,  74,33 % u vlasništvu OTP Banka dd Hrvatska (74,33 % )i 25,67 % u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska (25,67 % )
 • Zašto OTP banka sama ne upravlja svojim fondovima?
  Zbog zakonodavnog okvira. Naime, prema Zakonu o investicijskim fondovima samo posebno ovlaštena društva mogu upravljati investicijskim fondovima. OTP invest je takvo društvo.
 • Koja je razlika među fondovima?
  Fondovi se međusobno razlikuju po investicijskim strategijama ulaganja (imovine u koje fond ulaže), povezanog sa rizičnosti ulaganja u pojedini fond. Osnovno je pravilo što je fond rizičniji, neophodan je duži investicijski horizont ulaganja iz čega proizilazi i mogućnost većeg očekivanog prinosa (zarade) za odabrani fond.
 • Što je potrebno učiniti prije ulaganja u investicijske fondove?
  Prije samog ulaganja uputno je pažljivo pročitati  temeljne dokumente pojedinog investicijskog fonda kako bi kao informirani ulagatelj bili u mogućnosti donijeti pravu odluku o svom ulaganju. Navedeni dokumenti propisuju karakteristike pojedinog fonda, te instrumente u koje se ulažu prikupljena sredstva ulagatelja.
 • Da li to znači da mi OTP banka ili OTP invest garantira takav godišnji povrat?
  Ne. Godišnji povrat koji će ostvariti svaki od fondova ovisi o kretanju cijena vrijednosnih papira u koji ulaže taj fond. Ipak, u dužem vremenskom roku će ostvareni godišnji povrat svakog fonda odgovarati očekivanom godišnjem povratu.
 • Da li mogu u svakom trenutku povući svoj novac iz fonda?
  Da. Jedna od glavnih prednosti fondova je brza unovčivost ulaganja u fondove. Dovoljno je ispuniti i predati Zahtjev za prodaju udjela u fondu u poslovnicu OTP banke i za dva do tri dana (ovisno o fondu u koji se ulaže) OTP invest će izvršiti uplatu sredstava na račun naveden u Zahtjevu za prodaju udjela fonda
 • Da li se prilikom povlačenja novaca iz fonda zaračunava neka naknada?
  Ovisi u kojem je fondu izvršeno ulaganje .U pravilu je naknada vezana uz rok investiranja. Jedino OTP start fond nema nikakvu izlaznu naknadu. Visina izlazne naknade ovisi o duljini ulaganja u pojedini investicijski fond. Duži vremenski rok ulaganja donosi nižu izlaznu naknadu, a nakon određenog perioda se ne obračunava, ovisno o vrsti investicijskog fonda.
  Više informacija možete pronači u članku Naknade 
 • Što je to udjel u fondu?
  Svaki investicijski fond čini njegova imovina uložena u različite vrste vrijednosnih papira, a imovina je podijeljena na jednake dijelove – udjele u fondu. Prilikom svake nove uplate u fond OTP invest izdaje nove udjele u fondu ulagačima koji su uplatili novac na račun fonda.
 • Što je to cijena udjela u fondu?
  Cijena udjela u fondu se računa tako da se izračuna tržišna vrijednost imovine fonda za određeni dan te se podijeli sa ukupnim brojem udjela u fondu. Cijena udjela fonda se objavljuje svakog radnog dana za prethodni dan.
 • Hoću uložiti 25.000 kuna u OTP uravnoteženi fond. Koliko ću udjela dobiti za svoju uplatu?
  To se može reći tek slijedeći radni dan jer će se tek tada znati cijena udjela u fondu prethodnog dana.
  Razlog tome je vrijeme potrebno za evaluaciju imovine fonda (obalja depozitna banka) koja se može obračunati tek istekom radnog dana. Kao primjer, pretpostavimo da ste obavili uplatu u petak. Tada je cijena udjela u OTP uravnoteženom fondu bila 126,42, što znači da bi za svojih 25.000 kuna dobili 197,7535 udjela u fondu (broj udjela u fondu se računa na četiri decimale).
 • Hoću uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio previše riskirati i htio bih imati valutnu zaštitu (u slučaju da vrijednost kune počne padati). Koji bi mi fond preporučili?
  OTP e-start i OTP short - term bond fond. Fondovi su denominirani u euru, najveći dio imovine fonda uložen je u depozite i dužničke vrijednosne papire sa prosječnim rokom dospijeća kraćim od 3 godine, što ih stavlja u red fondova sa konzervativnim pristupom ulaganja. 
 • Htio bih uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio riskirati, a problem je i da će mi sredstva možda uskoro zatrebati. Koji mi fond možete preporučiti?
  OTP start fond. Ovaj fond ostvaruje prinos usporediv sa kamatama na kratkoročne depozite na domaćem tržištu novca, te je unovčiv u pravilu jedan radni dan od dana predaje zahtjeva za prodaju udjela. Fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te ostvaruje stabilan prinos uz niske troškove ulaganja (bez ulazne i izlazne naknade). 
 • Imam nekoliko dionica koje sam kupio ili na preporuku prijatelja ili na inicijalnim ponudama. Nemam vremena pratiti kretanja na tržištu dionica, a i ne znam kaje bih dionice kupio ili prodao. Imate li neki fond u koji bi mogao uložiti sredstva i takav da ostvarim prosječni rast na hrvatskom dioničkom tržištu?
  Da – OTP indeksni fond. Taj fond ulaže sredstva u 25 najvećih i nalikvidnijih dionica u Hrvatskoj koje čine indeks Zagrebačke burze CROBEX. Pri tome se zaračunava najmanja naknada za upravljanje među otvorenim investicijskim fondovima u RH.
  Ukratko, uplaćujući sredstva u taj fond ostvarujete efikasno i jeftino ulaganje u hrvatske dionice.
 • Uložio sam u OTP uravnoteženi fond i primjetio da je u nekim danima cijena udjela u fondu bila manja od one po kojoj sam uložio u fond. Da li je to uobičajeno?
  Da. Cijena udjela u fondu raste ili pada kako se mijenjaju cijene vrijednosnih papira u koje ulaže taj fond (dionica, obveznica,...) tako da može biti kraćih perioda u kojima će vaš ulog u fond vrijediti i manje nego na početku ulaganja. Važno je da budete svjesni da ćete u dužem vremenskom roku zaraditi, odnosno da će godišnji povrat na ulaganje u fond biti sve bliži očekivanom povratu za taj fond.
 • Da li fond može propasti, odnosno da li ja mogu izgubiti sav svoj novac?
  U principu ne jer bi to značilo da je već bankrotiralo Ministarstvo financija Hrvatske te da su propale gotovo sve hrvatske kompanije (Podravka, INA, Dalekovod, Končar, Jamnica, Kraš,...). Cijena udjela u fondu može pasti u kraćem razoblju, ali će u konačnici porasti na onu razinu koja će biti primjerena riziku fonda (odnosno vrijednosnih papira u koji taj fond ulaže).
 • Da li će se moji udjeli u fondu obezvrijediti ako OTP invest zapadne u probleme?
  Ne. OTP invest nije vlasnik imovine fonda već je ona pohranjena u depozitnoj banci (OTP Banka Hrvatska dd). Udioničari u pojedinom investicijskom fondu su vlasnici imovine pod upravljanjem Društva za upravljanje fondovima OTP Invest. 
 • Tko nadzire rad društva za upravljanje investicijskim fondovima?
  HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. HANFA također izdaje odobrenje za osnivanje i rad fondova te potvrđuje sve izmjene temeljnih dokumenata pojedinog fonda (Prospekt i statut). Rad Društva za upravljanje investicijskim fondovima kroz financijske izvještaje također nadzire ovlašteni revizor te interna kontrola OTP Banke.
 • Što ako OTP banka zapadne u probleme? Da li će biti ugroženi moji ulozi u fondu?
  Neće. Cjelokupna imovina fondova vodi se izvan Bilance banke i izuzeta je iz likvidacijske mase banke. Iako je to samo hipotetsko pitanje treba istaknuti da je poslovanje OTP banke izrazito stabilno te da je banka vođena prema visokim profesionalnim standardima.
 • Što je sa oporezivanjem dobiti koje ću ostvariti ulaganjem u fondove?
 • Da li vlasnik udjela može biti maloljetna osoba?
  Da. U tom slučaju, prilikom kupnje udjela u fondovima u Zahtjev za kupnju udjela upisujete podatke o zakonskom zastupniku/staratelju u dio “Podaci o zastupniku, opunomoćeniku” te se zakonski zastupnik/staratelj potpisuje na obrazac.
 • Može li vlasnik opunomoćiti drugu osobu za raspolaganje kupljenim udjelima?
  Može. I to na dva načina: s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili da vlasnik i njegov opunomoćenik budu prisutni prilikom kupnje udjela u najbližoj poslovnici OTP Banke. Tada u Zahtjev za kupnju udjela upisujete uz podatke o vlasniku i podatke o opunomoćeniku u dio “ Podaci o zastupniku, opunomoćeniku ”  te se obje osobe potpisuju na obrazac
 • Što je UCITS fond?
  UCITS fondovi su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom čije je poslovanje definirano standardiziranim zakonima tržišta fondova na razini EU i njezinim direktivama.

  Skraćenica UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) znači Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire.

  UCITS fondovi su strukturirani i regulirani na način da ulagatelju koji nema posebna financijska i investicijska znanja pružaju maksimalnu zaštitu te nisu izloženi kompleksnim rizicima.
  UCITS otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom mogu izdati neograničeni broj udjela, a pojam javna ponuda odnosi se na dostupnost svim zainteresiranim ulagateljima tj neodređenom broju osoba.