Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na česta pitanja postavljena od strane ulagatelja u investicijske fondove
 • Kojim otvorenim investicijskim fondovima upravlja OTP invest?

  OTP start, OTP e-start, OTP uravnoteženi, OTP ABSOLUTE, OTP INDEKSNI FOND, OTP MERIDIAN 20, OTP GLOBAL , OTP MULTI USD i FOND ZA STABILNOST.

 • Tko upravlja fondovima?

  OTP invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, u vlasništvu OTP banka d.d. Hrvatska (81,70%) i 18,30% u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska (18,30%).

 • Zašto OTP banka sama ne upravlja svojim fondovima?

  Zbog zakonodavnog okvira. Naime, prema Zakonu o investicijskim fondovima s javnom ponudom samo posebno ovlaštena društva mogu upravljati investicijskim fondovima. OTP invest je takvo društvo.

 • Koja je razlika među fondovima?

  Fondovi se međusobno razlikuju po investicijskim strategijama ulaganja (imovine u koje fond ulaže), povezanog sa rizičnosti ulaganja u pojedini fond. Osnovno je pravilo što je fond rizičniji, neophodan je duži investicijski horizont ulaganja iz čega proizlazi i mogućnost većeg očekivanog prinosa (zarade) za odabrani fond.

 • Što je potrebno učiniti prije ulaganja u investicijske fondove?

  Prije samog ulaganja uputno je pažljivo pročitati temeljne dokumente pojedinog investicijskog fonda (Prospekt i Ključni podaci za ulagatelje), kako bi kao informirani ulagatelji bili u mogućnosti donijeti pravu odluku o svom ulaganju. Navedeni dokumenti propisuju karakteristike pojedinog fonda te instrumente u koje se ulažu prikupljena sredstva ulagatelja.

 • Znači li to da mi OTP banka ili OTP invest garantira takav godišnji povrat?

  Ne. Godišnji povrat koji će ostvariti svaki od fondova ovisi o kretanju cijena vrijednosnih papira u koji ulaže taj fond. Ipak, u dužem vremenskom roku će ostvareni godišnji povrat svakog fonda odgovarati očekivanom godišnjem povratu.

 • Mogu li u svakom trenutku povući svoj novac iz fonda?

  Da. Jedna od glavnih prednosti fondova je brza unovčivost ulaganja u fondove. Dovoljno je ispuniti i predati Zahtjev za prodaju udjela u fondu u poslovnicu OTP banke ili sjedište OTP investa i za maksimalno dva do tri dana (ovisno o fondu u koji se ulaže) OTP invest će izvršiti uplatu sredstava na račun naveden u Zahtjevu za prodaju udjela fonda. Za klijente koji imaju aktiviranu uslugu OTP internet bankarstva ELEMENTA,  nalog za prodaju mogu zadati i kroz navedenu aplikaciju.

 • Zaračunava li se neka naknada prilikom povlačenja novaca iz fonda?

  Ovisi u kojem je fondu izvršeno ulaganje. U pravilu je naknada vezana uz rok investiranja. Jedino OTP start fond nema  izlaznu naknadu. Visina izlazne naknade ovisi o duljini ulaganja u pojedini investicijski fond. Duži vremenski rok ulaganja donosi nižu izlaznu naknadu, a nakon određenog perioda se ne obračunava, ovisno o vrsti investicijskog fonda.

  Više informacija možete pronači u članku Naknade.

 • Što je to udjel u fondu?

  Svaki investicijski fond čini njegova imovina uložena u različite vrste vrijednosnih papira, a imovina je podijeljena na jednake dijelove – udjele u fondu. Prilikom svake nove uplate u fond OTP invest izdaje nove udjele u fondu ulagačima koji su uplatili novac na račun fonda.

 • Što je to cijena udjela u fondu?

  Cijena udjela u fondu se računa tako da se izračuna tržišna vrijednost imovine fonda za određeni dan te se podijeli sa ukupnim brojem udjela u fondu. Cijena udjela fonda se objavljuje svakog radnog dana za prethodni dan.

 • Hoću uložiti 25.000 kuna u OTP uravnoteženi fond. Koliko ću udjela dobiti za svoju uplatu?

  To se može reći tek slijedeći radni dan jer će se tek tada znati cijena udjela u fondu prethodnog dana.

  Razlog tome je vrijeme potrebno za evaluaciju imovine fonda koja se može obračunati tek istekom radnog dana.

 • Hoću uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio previše riskirati i htio bih imati valutnu zaštitu (u slučaju da vrijednost kune počne padati). Koji bi mi fond preporučili?

  OTP e-start fond. Fond je denominiran u euru a uplate i isplate iz Fonda može se obaviti u HRK ili EUR. Najveći dio imovine fonda uložen je u depozite i državne  dužničke vrijednosne papire s prosječnim rokom dospijeća kraćim od 3 godine, što ih stavlja u red fondova sa konzervativnim pristupom ulaganja.

 • Htio bih uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio riskirati, a problem je i da će mi sredstva možda uskoro zatrebati. Koji mi fond možete preporučiti?

  OTP Start fond. Ovaj fond ostvaruje prinos usporediv sa kamatama na kratkoročne depozite na domaćem tržištu novca te je unovčiv u pravilu jedan radni dan od dana predaje zahtjeva za prodaju udjela. Fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te ostvaruje stabilan prinos uz niske troškove ulaganja (bez ulazne i izlazne naknade).

 • Imam nekoliko dionica koje sam kupio ili na preporuku prijatelja ili na inicijalnim ponudama. Nemam vremena pratiti kretanja na tržištu dionica, a i ne znam kaje bih dionice kupio ili prodao. Imate li neki fond u koji bi mogao uložiti sredstva i takav da ostvarim prosječni rast na hrvatskom dioničkom tržištu?

  Da – OTP indeksni fond. Taj fond ulaže sredstva u 20-ak najvećih i nalikvidnijih dionica u Hrvatskoj koje čine indeks Zagrebačke burze CROBEX. Pri tome se zaračunava najmanja naknada za upravljanje među otvorenim investicijskim fondovima u RH. Ukratko, uplaćujući sredstva u taj fond ostvarujete efikasno i jeftino ulaganje u široku lepezu hrvatskih dionica.
  Obzirom na unaprijed poznati sastav CROBEX indeksa, Fond ostvaruje maksimalnu transparentnost prilikom ulaganja i praćenja njegove vrijednosti.

 • Uložio sam u OTP uravnoteženi fond i primjetio da je u nekim danima cijena udjela u fondu bila manja od one po kojoj sam uložio u fond. Je li to uobičajeno?

  Da. Cijena udjela u fondu raste ili pada kako se mijenjaju cijene vrijednosnih papira u koje ulaže taj fond (dionica, obveznica...) tako da može biti kraćih perioda u kojima će vaš ulog u fond vrijediti i manje nego na početku ulaganja. Važno je da budete svjesni da ćete u dužem vremenskom roku zaraditi, odnosno da će godišnji povrat na ulaganje u fond biti sve bliži očekivanom povratu za taj fond.

 • Može li fond propasti, odnosno mogu li ja izgubiti sav svoj novac?

  U principu ne jer bi to značilo da je već bankrotiralo Ministarstvo financija Hrvatske te da su propale gotovo sve hrvatske kompanije. Cijena udjela u fondu može pasti u kraćem razoblju, ali će u konačnici porasti na onu razinu koja će biti primjerena riziku fonda (odnosno vrijednosnih papira u koji taj fond ulaže).

 • Hoće li se moji udjeli u fondu obezvrijediti ako OTP invest zapadne u probleme?

  Ne. OTP invest nije vlasnik imovine fonda već je ona pohranjena u depozitnoj banci (OTP banka d.d.). Udioničari u pojedinom investicijskom fondu su vlasnici imovine pod upravljanjem društva za upravljanje fondovima OTP invest. 

 • Tko nadzire rad društva za upravljanje investicijskim fondovima?

  HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. HANFA također izdaje odobrenje za osnivanje i rad fondova te potvrđuje sve izmjene temeljnih dokumenata pojedinog fonda (Prospekt i Ključni podaci za ulagatelje). Rad Društva za upravljanje investicijskim fondovima kroz financijske izvještaje također nadzire eksterni ovlašteni revizor te interna kontrola OTP banke d.d.

 • Što ako OTP banka d.d. zapadne u probleme? Hoće li biti ugroženi moji ulozi u fondu?

  Neće. Cjelokupna imovina fondova vodi se izvan bilance Banke i izuzeta je iz likvidacijske mase banke. Iako je to samo hipotetsko pitanje treba istaknuti da je poslovanje OTP banke izrazito stabilno te da je banka vođena prema visokim profesionalnim standardima te je isto pod nadzorom Hrvatske narodne banke.

 • Što je sa oporezivanjem dobiti koje ću ostvariti ulaganjem u fondove?
 • Može li vlasnik udjela biti maloljetna osoba?

  Da. U tom slučaju, prilikom kupnje udjela u fondovima u Zahtjev za kupnju udjela upisujete podatke o zakonskom zastupniku - staratelju u dio “Podaci o zastupniku, opunomoćeniku” te se zakonski zastupnik - staratelj potpisuje na obrazac.

 • Može li vlasnik opunomoćiti drugu osobu za raspolaganje kupljenim udjelima?
  Može. I to na tri načina:
  1. da vlasnik i njegov opunomoćenik budu prisutni prilikom kupnje udjela u najbližoj poslovnici OTP banke. 

   Tada u Zahtjev za kupnju udjela upisujete uz podatke o vlasniku i podatke o opunomoćeniku u dio “Podaci o zastupniku, opunomoćeniku" te se obje osobe potpisuju na obrazac.
    
  2. Ukoliko imatelj udjela želi naknadno opunomoćiti osobu za raspolaganje udjelima, u najbližoj poslovnici OTP Banke možete popuniti Zahtjev za prijavu opunomoćenika.  Zahtjev potpisuje imatelj udjela i opunomoćenik.
    
  3. s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika

   

 • Što je UCITS fond?

  UCITS fondovi su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom čije je poslovanje definirano standardiziranim zakonima tržišta fondova na razini EU i njezinim direktivama.

  Skraćenica UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) znači Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire.

  UCITS fondovi su strukturirani i regulirani na način da ulagatelju koji nema posebna financijska i investicijska znanja pružaju maksimalnu zaštitu te nisu izloženi kompleksnim rizicima.

  UCITS otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom mogu izdati neograničeni broj udjela, a pojam javna ponuda odnosi se na dostupnost svim zainteresiranim ulagateljima, tj. neodređenom broju osoba. 

 • Što činiti kada trend na tržištima kapitala postane negativan?

  Velike krize i „slomovi“ tržišta sastavni su dio i normalna su pojava na tržištima kapitala. Međutim, ono što je značajno jest da se vrijeme njihova trajanja sve više skraćuje te se onda nakon velikih negativnih događaja sve brže oporavljaju. Izdvojit ćemo samo posljednju krizu uzrokovanu Covid-19, nakon koje se je tržište oporavilo samo za 117 trgovačkih dana (cca 5 mjeseci). Inače, prosječno vrijeme povratka vrijednosti financijskih instrumenata na tržištu kapitala na početne vrijednosti kada je došlo do pada vrijednosti financijskih instrumenata od 20+%, a što se događa u prosjeku događa svake 4 godine, iznosi 4,4 godine. Zbog toga se ulaganje isključivo u dioničke investicijske fondove preporučuje samo ako namjeravate zadržati svoju poziciju minimalno sljedećih tri do pet godina. Čak i pod pretpostavkom da imate „užasan trenutak ulaska na tržište“ i investirate neposredno prije medvjeđeg tržišta (velikog pada cijena na burzi), i dalje ćete imati prilično dobre šanse vratiti se u "zeleno" nakon pet godina.