Djelatnosti društva

OTP invest d.o.o. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire (KLASA: UP/I-450-08/97-01/173; UR.BROJ: 567-02/97-4) od 2. prosinca 1997. godine ovlašteno je obavljati sljedeće aktivnosti:

  • osnivanje i upravljanje UCITS fondom i
  • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I 971-02/20-01/01 URBROJ: 326-01-22-2023) od 30. srpnja 2020. godine odobreno je proširivanje odobrenja prethodno navedenog odobrenja za rad i na obavljanje sljedećih pomoćnih djelatnosti:
  • obavljanje djelatnosti iz članka 13., stavka 1., točke 2., podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", broj 44/16 i 126/19) - upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i
  • obavljanje djelatnosti iz članka 13., stavka 1., točka 2., podtočke b) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", broj 44/16 i 126/19) - investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.