Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva nadzire rad Uprave i vođenje poslova Društva.

Sastoji od pet članova:

  1. Slaven Celić, predsjednik nadzornog odbora,

  2. Tibor Turner, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,

  3. Nikola Mikša, član nadzornog odbora,

  4. Támas Bozsogi, član nadzornog odbora,

  5. Michael Meyer, član nadzornog odbora. 


Slaven Celić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1992. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste (VII/1 stupanj), smjer - unutarnja trgovina. Nakon diplomiranja na Fakultetu radio je u srednjoj strukovnoj školi - Ekonomsko, upravno-birotehnička i trgovačka škola u Šibeniku kao nastavnik ekonomske grupe predmeta. Od listopada 1999. godine zapošljava se u tadašnjoj Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, Podružnica Šibenik, na radno mjesto viši kreditno-depozitni komercijalist. U travnju 2001. godine imenovan je direktorom odnosa s klijentima (voditelj poslovnog tima). U ožujku 2004. godine prelazi u Sektor poslovanja s građanima na mjesto šefa Poslovne jedinice Šibenik Nova banke d.d. koja je već tada bila dijelom integrirana u OTP banku d.d. Iste je godine imenovan direktorom Sektora poslovanja s građanima. U samom početku uključuje se u projekt pripajanja Dubrovačke banke d.d. Novoj banci d.d. koji je uspješno završen u listopadu 2002. godine. Ulaskom banke u OTP grupu 2005. godine, nastavlja obnašati funkciju Direktora sektora maloprodaje te radi na ustroju nove organizacije Sektora maloprodaje, unapređenju procesa upravljanja mrežom, postojećih te razvoja novih proizvoda i procesa prodaje.

Tibor Turner

Gospodin Tibor Turner diplomirao je 1996. godine na Sveučilištu ekonomskih znanosti u Budimpešti, na području Poslovne administracije. ACI diplomu je stekao 2020. godine, CFA certifikat 2001. godine, a CAIA certifikat 2011. godine. Karijeru je započeo u 1996. godine u Mađarskoj nacionalnoj banci, nakon čega se 2002. godine zapošljava u društvu MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL, gdje je 2002. - 2006. radio na poziciji potpredsjednika u Institucionalnoj prodaji s fiksnim prihodom. U periodu 2006. - 2015. g. Turner je radio u društvu RAIFFEISEN BANK CO. na poziciji zamjenika šefa Riznice, u periodu 2015. - 2021. u društvu MKB BANK Nyrt. na poziciji izvršnog direktora u Tržištu novca i kapitala, a u periodu studeni 2021. - lipanj 2022. u društvu MKB BANK Nyrt and Magyar Bankholding Zrt. na poziciji direktora u Tržištu novca i kapitala. Od srpnja 2022. g. Turner radi u društvu OTP ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG u Upravi, na poziciji zamjenika glavnog direktora.
 

Nikola Mikša

Nikola Mikša je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste, smjer - financije. Karijeru je započeo u Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt, Austrija na mjestu voditelja tima odgovornog za bančin portfelj tzv. Credit Investments i kreditnih derivativa. Od siječnja 2007. godine radi u Privrednoj banci Zagreb d.d. na radnom mjestu glavnog koordinatora u Grupi poslova s poduzećima, poslova riznice i investicijskog bankarstva unutar Sektora investicijskog bankarstva. U rujnu 2009. godine postaje Pomoćnikom izvršnog direktora odgovornog za likvidnost u Području financijskog poslovanja (CFO područje). U rujnu 2016. godine imenovan je izvršnim direktorom u Području financijskog poslovanja (Planiranje i kontrola) na kojoj poziciji ostaje do rujna 2019. godine kada postaje članom Uprave OTP banke d.d. nadležnim za Sektor financija.

Támas Bozsogi

Támas Bozsogi je karijeru započeo u 6. mjesecu 2005. godine kao pripravik/vježbenik u Raiffeisen banci u Mađarskoj. Početkom 2006. godine karijeru nastavlja kao pomoćnik unutar odjela Privatnog bankarstva u sklopu iste banke. Osam mjeseci kasnije postaje privatni bankar, da bi do skoro kraja 2011. napredovao do pozicije starijeg privatnog bankara u Raiffeisen banci. Početkom 2018. prelazi u OTP banku na poziciju Regionalnog managera unutar odjela Privatnog bankarstvu gdje je dvije godine kasnije bio imenovan rukovoditeljem Prestigem odjela privatnog bankarstva OTP banke. Gospodin Bzsogi je prije poslovne karijere stekao titulu Software engineering na University of Szeged i titulu Ekonomista (Management) na University of Pecs. Također, ima titulu certificiranog investicijskog savjetnika pri Bankarkepzo u Budimpešti te govori engleski i njemački jezik.

Michael Meyer

Diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu, Njemačka. U razdoblju od travnja 2006. do srpnja 2015. radi u društvu Unicredit Bank Austria AG, u Beču, Austrija, uključujući rad na pozicijama analitičara i portfolio managera/tradera, kao i rad u direkcijama za društva i investicijsko bankarstvo, te za poslove riznice. Od kolovoza 2015. radi u društvu Splitska banka d.d./OTP banka d.d., i to prvo (kolovoz 2015. - prosinac 2018.) na poziciji direktora direkcije za poslove riznice, pa na poslovima voditelja (direktora) direkcije za globalna tržišta/poslove riznice.