OTP MULTI EUR 2025 - osnivanje Fonda i rezultati Početne ponude udjela Fonda
02.06.2023.

OTP MULTI EUR 2025 - osnivanje Fonda i rezultati Početne ponude udjela Fonda


OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. je, temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Klasa:UP/I 992-02/23-01/10, Ur. broj: 326-01-40-42-23-8 od 24.03.2023.godine) o odobrenju i osnivanju, a nakon uspješno provedene Početne ponude udjela fonda, donijelo odluku o osnivanju OTP MULTI EUR 2025 fonda s početkom rada 25. svibnja 2023. godine.

U razdoblju početne ponude udjela fonda u trajanju od 26.travnja do 25. svibnja 2023, uplaćeno je EUR 26,38 milijuna.

OTP MULTI EUR 2025 je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond) osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dvije) godine, čije se sredstva ulažu u različite klase imovine, a koji se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospjećem), denominiran u valuti EUR (euro).

Minimalni ulog u Fond : EUR  1.000,00 (tisuću eura).

Osnovni investicijski ciljevi Fonda:

Cilj je Fonda ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda nastojati ponuditi:
  • očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja,
  • ostvarenje ciljanog prinosa od 5,20% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (2,57% na godišnjoj razini) 
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja do dospijeća Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Strategija ulaganja Fonda ostvarivati će se najvećim dijelom ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Više informacija o fondu možete pronaći na stranici OTP MULTI EUR 2025  kao i osnovne dokumente fonda:

Dokument s ključnim informacijama
Prospekt fonda


Vaš OTP Invest

UCITS* - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)