OTP MULTI EUR 2025 II - Osnivanje fonda
23.11.2023.

OTP MULTI EUR 2025 II - Osnivanje fonda


Nakon završetka razdoblja početne ponude udjela za OTP MULTI EUR 2025 II otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond) u periodu od 01.-22.studenog 2023. godine,  a temeljem rješenja  HANFA-e o odobrenju za osnivanje i upravljanje Fondom, OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.  je dana 22.11.2023. godine donijelo odluku o osnivanju Fonda.


OTP MULTI EUR 2025 II je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond) osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 25 mjeseci, čije se sredstva ulažu u različite klase imovine, a koji se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospjećem).

Denominacija: EUR (euro)

Osnovni investicijski ciljevi Fonda:
  • očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja,
  • ostvarenje ciljanog prinosa od 5,43% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (2,57% prosječni godišnji prinos)
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja do dospijeća Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Strategija ulaganja Fonda ostvarivati će se najvećim dijelom ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Više informacija o Fondu možete pronaći na stranici  OTP MULTI EUR 2025 II  kao i osnovne dokumente fonda:

Dokument s ključnim informacijama

Prospekt fonda

Vaš OTP Invest

UCITS* - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)