OTP MULTI EUR 2026 - osnivanje fonda i produženje mogućnosti kupnje udjela bez ulazne naknade
14.06.2024.

OTP MULTI EUR 2026 - osnivanje fonda i produženje mogućnosti kupnje udjela bez ulazne naknade


OTP MULTI EUR 2026 -  osnivanje novog investicijskog fonda OTP Investa

Nakon završetka razdoblja početne ponude udjela za OTP MULTI EUR 2026 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond) u periodu od 15.svibnja do 13. lipnja 2024. godine,  a temeljem rješenja  HANFA-e o odobrenju za osnivanje i upravljanje Fondom, OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.  je dana 13. lipnja 2024. godine donijelo odluku o osnivanju Fonda.


 OTP MULTI EUR 2026 je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu Fond), koji se osniva na određeno vrijeme u trajanju od 25 mjeseci, denominiran u valuti EUR (euro), čija se sredstva ulažu u različite klase imovine, a koji se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem).

Osnovni investicijski ciljevi Fonda:
  • očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja,
  • ostvarenje ciljanog prinosa od 5,38% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (2,55% prosječni godišnji prinos)
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja do dospijeća Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Strategija ulaganja Fonda ostvarivati će se najvećim dijelom ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Mogućnost kupnje udjela fonda OTP MULTI EUR 2026 bez ulazne naknade do 30. lipnja 2024.

OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. donijelo je odluku o produženju perioda za kupnju udjela fonda OTP MULTI EUR 2026 bez naplaćivanja ulazne naknade.

Ulazna naknada neće se naplaćivati ulagačima koji kupuju udjele Fonda do zaključno 30. lipnja 2024.godine.
  • Minimalni iznos uplate  EUR 1.000,00 (tisuću eura)
Kupnja udjela OTP MULTI EUR 2026 fonda u razdoblju početne ponude može se obaviti u svim poslovnicama OTP Banke ili putem aplikacije OTP Banke ELEMENTA

Više informacija o ponudi novog fonda možete pronaći na web stranici Društva OTP Invest www.otpinvest.hr te o karakteristikama Fonda kroz dokumente:

Dokument s ključnim informacijama (PRIIP OTP MULTI EUR 2026)
Prospekt fonda


Vaš OTP Invest

UCITS* - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)