Objava informacije o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
10.11.2023.

Objava informacije o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom

Objava informacije o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Zagreb, 10. studenog 2023.
 
 
Sukladno članku 224. stavku 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23, dalje: Zakon), članku 4. Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova (Narodne novine, br. 41/17, dalje: Pravilnik), Prospektu OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom (poglavlje 8.3.) i Pravilima OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom (članak 11.) u ulozi likvidatora objavljujemo informaciju o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom.
 
Sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika, navodimo kako slijedi.
  • Tvrtka i sjedište likvidatora: OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., ulica Divka Budaka 1D, Zagreb (dalje: Društvo).
  • Naziv AIF-a: OTP GLOBAL otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond).
  • Datum donošenja odluke o likvidaciji: 10. studenog 2023.
  • Razlog provođenja likvidacije: Likvidacija Fonda se provodi temeljem poslovne odluke Društva da se provede likvidacija Fonda. Poslovna odluka Društva temelji se na dosadašnjim rezultatima distribucije udjela Fonda i manjku prodajnog potencijala kao i potražnje za ovakvom vrstom Fonda (investicijski fond s ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine). S obzirom na manjak prodajnog potencijala u sklopu distribucijske mreže OTP banke d.d. Društvo odlučuje likvidirati Fond. Društvo je uložilo sve napore kako bi aktiviralo distribuciju udjela Fonda, međutim interes potencijalnih ulagatelja je izostao.
  • Obrazloženje postupka likvidacije: Društvo će imovinu Fonda unovčiti njenom prodajom. Društvo će za račun Fonda sklapati samo poslove koji su potrebni za zaštitu imovine Fonda, njeno unovčavanje te podmirenje obveza Fonda. U postupku provedbe likvidacije Fonda Društvo će postupati u najboljem interesu ulagatelja i vodit će računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda, nakon čega se podmiruju sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom. Nakon što su podmirene obveze Fonda na prethodno definiran način, Društvo će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine Fonda imateljima udjela razmjerno njihovim udjelima u Fondu. Prijedlog za raspodjelu unovčene imovine Fonda Društvo će bez odlaganja dostaviti depozitaru koji će u roku od 7 dana dati svoje pisano mišljenje smatra li da je predložena raspodjela unovčene imovine Fonda u interesu imatelja udjela u Fondu. Društvo će isplatiti imatelje udjela na temelju prijedloga za raspodjelu unovčene imovine Fonda u roku od 3 radna dana od dana primitka pozitivnog mišljenja depozitara. Ako depozitar izda negativno mišljenje na prijedlog Društva za raspodjelu unovčene imovine Fonda, Društvo može izvršiti isplatu cijele ili dijela preostale neto vrijednosti imovine Fonda imateljima udjela, a može i izraditi novi prijedlog za raspodjelu te ga dostaviti na mišljenje depozitaru. Ako se zbog zastoja unovčavanja imovine Fonda obavljaju isplate imateljima udjela u Fondu prema njihovim udjelima u Fondu u više navrata, prilikom svake isplate imateljima udjela u Fondu Društvo izvještava imatelje udjela u Fondu o imovini koja se ima unovčiti, razlozima nemogućnosti unovčavanja te imovine i, ako je moguće, roku u kojem se očekuje unovčavanje imovine. U slučaju da likvidaciju nije moguće provesti, odnosno da nije moguće unovčiti imovinu Fonda i isplatiti imateljima udjela razmjeran dio preostale neto vrijednosti imovine Fonda niti u produljenom roku, Društvo može radi završetka postupka likvidacije preostalu imovinu Fonda prenijeti imateljima udjela, razmjerno veličini njihovih udjela u Fondu. Prilikom svake isplate dijela preostale neto vrijednosti imovine Fonda imateljima udjela u Fondu mora biti dostupno izvješće iz kojeg je vidljivo stanje imovine i obveza Fonda u postupku likvidacije.
Rok za provedbu likvidacije Fonda je 6 mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda, odnosno 10. svibnja 2024. godine (uz mogućnost produžetka roka, sukladno pravnim propisima).
  • Upozorenje na pravne posljedice likvidacije iz članka 225. stavka 1. i stavka 2. te članka 226. Zakona:
  • Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela Fondu.
  • Od dana donošenja odluke o likvidaciji Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.
  • U postupku provedbe likvidacije Fonda Društvo (kao likvidator) je dužno postupati u najboljem interesu ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom. Preostala netovrijednost imovine Fonda, nakon podmirenja navedenih obveza Fonda, raspodjeljuje se ulagateljima, razmjerno njihovu udjelu u Fondu.
  • Gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji Fonda: Dodatne informacije o likvidaciji Fonda možete dobiti radnim danom između 9 i 17 sati na adresi Društva: ulica Divka Budaka 1D, Zagreb, ili pozivom na broj telefona 072 201 092. Svoje upite, također, možete slati na adresu elektroničke pošte: prodaja@otpinvest.hr.