Održiva ulaganja

Bez razmatranja negativnih utjecaja na održivost
 
Europski Parlament i Vijeće Europske Unije donijelo je 27. studenog 2019. godine Uredbu (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbu).
 
Održivi razvoj je zadnjih nekoliko godina postao ključan pokretač razvojnih politika globalno. Reflektira se kroz strategije
 
Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga naglašava transparentnost štetnih učinaka na održivost kontinuiranog gospodarskog napretka bez štete za okoliš, uz socijalno - društvenu odgovornost i kvalitetno upravljanje. Održivi razvoj temelji se na tzv. ESG principima:
-             E- „environment“: okoliš. Proizvodnja I potrošnja imaju velik utjecaj na klimatske promjene, trošenje resursa, otpad, zagađenje, krčenje šuma i biološku raznolikost.
-             S – “society”: društvo. Socijalna komponenta uključuje kulturu poduzeća, poslovne politike koje određuju radne uvjete, radna prava i raznolikosti, kao i utjecaj na društvenu zajednicu u kojem posluju.
-             G – “governance”: korporativno upravljanje. Ova se komponenta odnosi na upravljanje poduzećima putem upravnog odbora, nadzor upravljanja kompanije, kao i na stavove prema dioničarima. Upravljanje može poslužiti kao kontrolni mehanizam u odnosu na podmićivanje i korupciju, porez, izvršne naknade, mogućnosti glasanja dioničara i unutarnju kontrolu.
na razini subjekata.
 
U skladu s člankom 4. navedene Uredbe društvo OTP Invest (dalje: Društvo) je odlučilo da neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Razmatranje takvih utjecaja zahtijeva reviziju internih politika i procedura, moguće i IT razvoj potreban za pravilnu provedbu, a sve to u relativno kratkom vremenskom razdoblju.  Pritom valja istaknuti da smo dio veće OTP grupacije s kojom je također potrebno usklađivati navedene propise. No, namjera Društva je da najkasnije do kraja 2021. godine  počne uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike o održivosti te ih uključivati i u svoje politike.
 
 
Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka
 
Prema članku 3. stavaka 1. i 2. navedene Uredbe Društvo izjavljuje da kao sudionik na financijskim tržištima i kao financijski savjetnik nije uključilo rizike održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima i sukladno tome nije mijenjalo Procedure o investicijskom procesu. Društvo zasada navedeni rizik ne smatra relevantnim i ne procjenjuje vjerojatne učinke rizika održivosti na prinos fondova pod upravljanjem, no prepoznaje ga kao zaseban rizik i prema navedenom ga je uključilo u Politiku upravljanja rizicima.
 
 
Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja
 
Društvo se u svojoj politici primitaka očitovalo u vezi članka 5. SFDR Uredbe koje zahtijeva transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti. Društvo izjavljuje da politika primitaka ne uključuje rizik održivosti, te ne postoje kvalitativni ni kvantitativni kriteriji postavljeni tako da ne potiču preuzimanje rizika vezanih uz rizik održivosti.