OTP MULTI USD 2 Fond - Osnivanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i rokom dospjeća
24.11.2022.

OTP MULTI USD 2 Fond - Osnivanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i rokom dospjeća

Poštovani klijenti,

 

OTP Invest Društvo za upravljanje fondovima doo je, temeljem rješenja Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I 992-02/22-01/28/, Ur. broj:326-01-40-42-22-8 od 14. rujna 2022 godine, te provedene početne ponude udjela Fonda u razdoblju od 24. listopada do 22. studenog 2022. godine, provelo osnivanje i početak upravljanja investicijskog fonda OTP MULTI USD 2

Fond je osnovan temeljem odluke uprave Društva od 23. studenog 2022. godine.

Fond je osnovan na  (tri) godine računajući od dana osnivanja. Datum prestanka fonda je 23. studeni 2025. godine.

Aktivno upravljanje osobnom imovinom podrazumijeva pažljivo planiranje štednje za budućnost, kreditnog opterećenja i zadovoljavanja tekućih potreba. Jedna od osnovnih mogućnosti za štednju individualnih ulagača, pored oročene štednje, je mogućnost ulaganja u investicijske fondove.

OTP investicijski fondovi predstavljaju zajedničku imovinu njihovih ulagatelja kojima upravlja OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), članica Grupe OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu Banka).

Društvo Vam je u mogućnosti ponuditi ulaganje u OTP MULTI USD 2 novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom denominiran u valuti USD (američki dolar).

OTP MULTI USD 2 je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS* fond (dalje u tekstu: Fond) osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, čija se sredstva ulažu u različite klase imovine, a koji se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem).

Osnovni investicijski ciljevi Fonda su:

  1. nastojanje očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
  2. nastojanje ostvarenja prosječnog godišnjeg prinosa od 2,01% dok je ciljani kumulativni prinos na tri godine 6,16% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda.
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja do dospijeća Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.
Ostvarenje navedenih ciljeva postiže se investicijskom strategijom Fonda te nije garantirano od strane Društva, Banke kao člana Društva, niti Republike Hrvatske.

Strategija Fonda najvećim dijelom ostvarivati će se ulaganjem u dužničke vrijednosne papire (obveznice) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države i Republika Hrvatska.

Minimalni ulog u fond: USD 1.000,00 (tisuću dolara) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke.
  
Ulazna naknada neće se naplaćivati udjelničarima koji stječu udjele sudjelovanjem u početnoj ponudi i prikupljanju sredstava u Fond (ulazna naknada nakon razdoblja Početne ponude iznosi 3%).

*UCITS – Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)
 

Više informacija o novom OTP MULTI USD 2 fondu možete naći Ovdje

S poštovanjem,
 
Vaš OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.