OTP Global fond - početna ponuda
01.12.2020.

OTP Global fond - početna ponuda

U razdoblju 2. – 9. prosinca 2020. traje početna ponuda udjela alternativnog investicijskog fonda OTP GLOBAL otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond).

Društvu OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d (dalje u tekstu: Društvo) je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 972-02/20-01/26, URBROJ: 326-01-40-42-20-14 od 29. listopada 2020. odobreno osnivanje i upravljanje Fondom, koje obuhvaća odobrenje Prospekta i Pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara Fonda, i to društva OTP banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

Ulagatelji u Fond su mali ulagatelji te profesionalni ulagatelji u smislu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/2018 i 126/2019, dalje u tekstu: Zakon).

Cijena udjela u Fondu obračunava se i objavljuje u valuti euro (EUR). S obzirom da je određeno denominiranje cijene udjela Fonda u valuti euro (EUR), utvrđena cijena udjela Fonda, izračunata u kunama, preračunava se u valutu euro primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke.

Početna cijena udjela u Fondu iznosi 100,00 EUR (sto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva Fonda iznosi 1.000,00 EUR (tisuću eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.

Najniži iznos novčanih sredstava koja se moraju prikupiti tijekom početne ponude udjela u Fondu iznosi 1.000.000,00 EUR (jedan milijun eura).

Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela u Fondu ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

Ako se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 1.000.000,00 EUR, smatrat će se da ponuda i poziv na kupnju udjela u Fondu nisu uspjeli. U slučaju takve situacije, Društvo će ulagateljima izvršiti povrat prikupljenih sredstava u roku od 15 dana od dana okončanja početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda – do 24. prosinca 2020.

OTP GLOBAL je, sukladno svojim obilježjima i naravi, otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, vrsta fonda: mješoviti, prema Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova (Narodne novine, br. 28/2019), koji ima za isključiv cilj zajedničko ulaganje imovine u financijsku imovinu dopuštenu odredbama Zakona i propisa proizašlih iz Zakona.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine. Takvim diversificiranim ulaganjem nastojat će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja s referentnom vrijednosti (benchmark). Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u skladu s ograničenjima ulaganja iz Zakona i propisa proizašlih iz Zakona, te u skladu sa sljedećim ograničenjima:

 • investicijski fondovi (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi - ETF), do 100% neto vrijednosti imovine Fonda,
 • depoziti kod kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
 • dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala i za koje jamči Republika Hrvatska ili neka druga država članica, do ukupno 35% neto vrijednosti imovine Fonda,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice ili Sjedinjenih Američkih Država, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda,
 • repo i obrnuti repo ugovori, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

U skladu s postavljenim ciljevima i strategijom ulaganja, Fond je prije svega namijenjen ulagateljima:

 • koji su spremni ulagati na rok od tri do pet godina,
 • s barem osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama,
 • koji mogu podnijeti visoku rizičnost,
 • koji žele ostvarenje porasta vrijednosti ulaganja u srednjem roku, a u međuvremenu mogu podnijeti oscilacije vrijednosti ulaganja,
 • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ulaganja,
 • koji žele uložiti u diverzificiranu imovinu kroz investicijske fondove različitih strategija.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom Fonda, Pravilima Fonda i Ključnim podacima za ulagatelje Fonda. Navedeni dokumenti su dostupni svima zainteresiranim ulagateljima u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Društva www.otpinvest.hr.

Fond se smatra osnovanim u roku od 5 (pet) dana od dana uspješno okončane početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda. Početna cijena udjela u Fondu iznosi 100,00 EUR (sto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Koraci pri kupnji udjela

 1. Popunite Zahtjev za izdavanje udjela,
 2. Uplatite željeni iznos na IBAN fonda: HR8724070001300011208 (kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB),
 3. Poslati na adresu elektroničke pošte back.office@otpinvest.hr ili na telefaks 075801195:
  • Presliku Zahtjeva za izdavanje udjela,
  • Presliku osobne iskaznice ili putovnice,
  • Presliku naloga za plaćanje (samo pri prvoj kupnji) iz kojeg je vidljivo da je uplata izvršena preko računa ulagatelja,
  • Upitnik za dubinsku analizu (za fizičke osobe koristite ovaj Upitnik, za pravne osobe koristite ovaj Upitnik),
  • Presliku dokaza o ovlaštenosti za zastupanje (u slučaju opunomoćenika, zakonskog zastupnika ili skrbnika).

Minimalan ulog iznosi 1.000,00 EUR (tisuću eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.

Vaš OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.