Obavijest o provedenom pripajanju fondova
14.06.2021.

Obavijest o provedenom pripajanju fondova

OTP invest društvo za upravljanjem fondovima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odluci Uprave Društva od dana 29. prosinca 2020. godine i odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), KLASA: UP/I 972-02/21-01/16, provelo je postupak pripajanja kratkoročnog obvezničkog fonda OTP SHORT-TERM BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kratkoročnom obvezničkom fondu OTP e-start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Pripajanje je provedeno sa danom 10. lipnja 2021. godine.

Mišljenje revizora
o točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna (pripajanja).


Ako su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite na mail info@otpinvest.hr ili na broj telefona +385 (0) 72 201 092.

Srdačan pozdrav,

OTP invest