Obavijest o pripajanju fondova: OTP start i OTP e-start
20.02.2023.

Obavijest o pripajanju fondova: OTP start i OTP e-start

OTP invest društvo za upravljanjem fondovima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odluci Uprave Društva od dana 21. prosinca 2022. godine i odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), KLASA: UP/I 992-02/23-01/09 izdano dana 16. veljače 2023. godine, planira provesti postupak pripajanja UCITS fondova. U pripajanju fondova sudjeluju kratkoročni obveznički fond OTP e-start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i kratkoročni obveznički fond OTP start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. U postupku pripajanja fond OTP e-start je fond prenositelj (dalje u tekstu: Fond Prenositelj), a fond OTP start je fond preuzimatelj (dalje u tekstu: Fond Preuzimatelj).

Predviđeni datum provođenja statusne promjene je 17. travnja 2023. godine.

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: Uredba), Društvo je donijelo odluku o prestanku postojanja fondova OTP novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i OTP euro novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kao novčanih fonda u smislu Uredbe. Odluka se temeljila na ekonomskoj neopravdanosti zadržavanja novčanog fonda u tadašnjem okruženju vrlo niskih kamatnih stopa i smanjene likvidnosti i smanjenih ulagačkih mogućnosti. Posljedično, OTP euro novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom promijenio je ime u OTP e-start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a bitnim promjenama u Prospektu Fonda Prenositelja promijenjeni su ciljevi i strategija ulaganja kako bi Fond Prenositelj potpao u kategoriju kratkoročnih obvezničkih fondova. Također, OTP novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom promijenio je ime u OTP start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a bitnim promjenama u Prospektu Fonda Preuzimatelja promijenjeni su ciljevi i strategija ulaganja kako bi Fond Preuzimatelj potpao u kategoriju kratkoročnih obvezničkih fondova. Temeljna i jedina razlika između Fonda Preuzimatelja i Fonda Prenositelja bila je valuta denominacije. Naime, Fond Prenositelj denominiran je u valuti euro od osnivanja dok je Fond Preuzimatelj bio denominiran u valuti kuna što se danom uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (01. siječnja 2023. godine) gubi s obzirom da valuta denominacije Fonda Preuzimatelja postaje euro. Time se izgubila opravdanost, u poslovnom smislu, za nastavak upravljanja i jednog i drugog Fonda. S obzirom da se nakon promjene valute denominacije Fonda Preuzimatelja radi o fondovima potpuno istih strategija ulaganja, pripajanje će dovesti do smanjenja transakcijskih troškova, veće imovine Fonda Preuzimatelja te bolje pozicioniranosti na tržištu. Isto će omogućiti Društvu efikasniji i kvalitetniji pristup investiranju, a posljedično i kvalitetniju uslugu klijentima.

Fond Preuzimatelj i Fond Prenositelj su fondovi koji pripadaju kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova, s istim ciljevima i strategijom ulaganja. Oba Fonda za ulagateljski cilj imaju nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine ulaganjem pretežito u obveznice, a potom u depozite te instrumente tržišta novca. Takvi ciljevi ih čine u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičnim Fondovima. Oba Fonda su u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizični i to će ostati nepromijenjeno i nakon pripajanja. Također, oba Fonda su denominirana u valuti euro.

Fond Preuzimatelj je namijenjen ulagateljima čiji je horizont ulaganja najmanje 6 mjeseci te koji:
  • žele izloženost prema obvezničkom i novčanom tržištu
  • imaju konzervativnu strategiju ulaganja te, koji su spremni preuzeti manji rizik za ostvarenje i ostvariti nešto veći prinos od onog prinosa na novčanom tržištu sukladno navedenom investicijskom cilju.
  • žele visoku likvidnost u smislu mogućnosti unovčenja sredstava.

Iz svega navedenog slijedi da imateljima udjela Fonda Prenositelja investicijski ciljevi ostaju nepromijenjeni. Cilj oba Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, i ostalih članica Europske Unije. Nakon provedbe postupka pripajanja, ulagateljima u Fondu Prenositelju dolazi do vrlo male promjene u strukturi imovine, no i dalje zadržavaju mogućnost ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu jer se imovina Fonda Preuzimatelja primarno i pretežito ulaže u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca i depozite. Razlika u strukturi imovine, a posljedično i ograničenjima ulaganja, Fonda Prenositelja u odnosu na Fond Preuzimatelj posljedica je različitih ograničenja za valutnu izloženost koja su vrijedila sve do 01. siječnja 2023. godine. Najznačajniji rizici Fonda Preuzimatelja i Fonda Prenositelja su kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane. Preporučeni horizont ulaganja za Fond Preuzimatelj i Fond Prenositelj je 6 mjeseci te se isto nakon provođenja pripajanja neće promijeniti.

Također, trenutna struktura portfelja Fonda Prenositelja slična je strukturi portfelja Fonda Preuzimatelja s obzirom da se imovina oba Fonda sastoji od istih vrsta (klasa) imovine. Budući da portfelj Fonda Prenositelja ne sadrži imovinu u koju Fondu Preuzimatelju prema prospektu nije dozvoljeno ulagati, a s obzirom i na istu strategiju i ograničenja ulaganja, Društvo do dana statusne promjene i nakon dana statusne promjene nema namjeru provođenja rebalansa portfelja.

Također, po pitanju troškova, oni bi u prosjeku trebali biti manji za ulagatelje u Fondu Prenositelju obzirom da Fond Preuzimatelj izlaznu naknada ne naplaćuje. Naknada za upravljanje za Fond Preuzimatelj iznosi 1,00% godišnje. Naknada za upravljanje za Fond Prenositelj iznosi 0,95% godišnje. Naknada depozitaru ista je na oba Fonda i iznosi 0,09% godišnje. Također, tekući troškovi Fonda Preuzimatelja su niži nego tekući troškovi Fonda Prenositelja.

Sukladno svemu navedenom (ista strategija ulaganja, isti preporučeni rok ulaganja, nenaplaćivanje izlazne naknade, niži tekući troškovi) dodatno se potkrjepljuje konstatacija da će se pozicija ulagatelja Fonda Prenositelja poboljšati.

Dodatno, smatramo kako bi pripajanje tih fondova dovelo do poboljšanja likvidnosti Fondova. Fond Preuzimatelj pretežito ulaže u obveznice, a po potrebi, iznimno i privremeno može ulagati do 100,00% u depozite i/ili instrumente tržišta novca ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu. Nadalje, pripajanjem Fondova i povećanjem imovine Fonda Preuzimatelja, te povećanjem udjela pojedinačnih pozicija doći će do smanjenja transakcijskih troškova i bolje pozicioniranosti samih Fondova na tržištu. Nastavno, time bi se trebalo omogućiti i efikasnije i kvalitetnije investiranje, što podrazumijeva i kvalitetniju uslugu klijentima.

Također, ovim pripajanjem neće se umanjiti utjecaj i pozicija trenutnih ulagatelja Fonda Preuzimatelja. Sukladno trenutno važećem Prospektu Fonda Preuzimatelja, njegovi ulagatelji imaju pravo otkupiti svoje udjele u bilo koje vrijeme, dakle omogućava im se visoka likvidnost uloženih sredstava te se isto neće promijeniti. Ulazna i izlazna naknada se i dalje neće naplaćivati, naknada za upravljanje kao i naknada depozitaru ostaju nepromijenjene. Valuta uplate i isplate i dalje ostaje EUR.

Sukladno svemu navedenom, ekonomski položaj imatelja udjela u UCITS fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni nakon provedbe statusne promijene neće biti oslabljen.
Također, u skladu s člankom 279. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, pet radnih dana prije pripajanja bit će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju te ulagatelji svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva bez naplate ulazne i/ili izlazne naknade, mogu iskoristiti do zaključno 07. travnja 2023. godine.

Ukoliko iz nekog razloga ne želite ostati udjelničar Fonda Preuzimatelja, imate mogućnost da od dana 01. ožujka 2023. godine pa do dana zabrane izdavanja ili otkupa udjela, odnosno do 11. travnja 2023. godine:
  • otkupite svoje udjele iz Fonda Preuzimatelja, ili
  • zamijenite udjele u Fondu Preuzimatelju za udjele drugog UCITS fonda pod upravljanjem Društva ili nekog drugog društva s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, bez naplaćivanja izlazne i ulazne naknade.
Navedeno podrazumijeva uredno podnošenje Zahtjeva za otkup/zamjenu udjela do 16:00 sati  07. travnja 2023. godine.

Ukoliko ne želite sudjelovati u pripajanju navedenih Fondova i postati imatelj udjela Fonda Preuzimatelja , kao udjelničar Fonda Prenositelja imate mogućnost da od dana 01. ožujka 2023. godine pa do dana zabrane izdavanja ili otkupa udjela, odnosno do 11. travnja 2023. godine:
  • otkupite svoje udjele iz Fonda Prenositelja bez naplaćivanja izlazne naknade, ili
  • zamijenite udjele u Fondu Prenositelju za udjele drugog UCITS fonda pod upravljanjem Društva ili nekog drugog društva s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, bez naplaćivanja izlazne i ulazne naknade.
Navedeno podrazumijeva uredno podnošenje Zahtjeva za otkup/zamjenu udjela do 14:00 sati  07. travnja 2023.godine.

Ukoliko kao udjelničar Fonda Prenositelja ne zatražite otkup ili zamjenu udjela, prvi radni dan nakon pripajanja, odnosno 18. travnja 2023. godine, imate mogućnost ostvariti sva svoja prava kao udjelničar Fonda Preuzimatelja.

Reviziju pripajanja u skladu sa zakonskom obvezom provesti će revizorska kuća Deloitte d.o.o., a mišljenje depozitara o pripajanju izradila je OTP banka d.d.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite na mail info@otpinvest.hr ili na broj telefona +385 (0) 72 201 092 ili +385 (0) 72 206 155.

Dokument s ključnim informacijama Fonda Preuzimatelja

Mišljenje depozitara o pripajanju


OTP invest