OTP MULTI - dospijeće fonda 29.12.2020

  • Niska rizičnost
  • Preporučeno rok ulaganja
Želim kupiti udjele
OTP Multi otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

OTP MULTI fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond je imao svoje dospijeće 29.12.2020. godine

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
  • ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala)
  • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro* na dan uplate
Početak rada Fonda: 29.12.2015.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,40% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: 5,00%
Izlazna naknada: 5,00%
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

*Obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22),  i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: