Obavijest o pripajanju fondova
23.04.2021.

Obavijest o pripajanju fondova

OTP invest društvo za upravljanjem fondovima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odluci Uprave Društva od dana 29. prosinca 2020. godine i odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), KLASA: UP/I 972-02/21-01/16 izdano dana 22. travnja 2021. godine, planira provesti postupak pripajanja UCITS fondova. U pripajanju fondova sudjeluju kratkoročni obveznički fond OTP SHORT-TERM BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i kratkoročni obveznički fond OTP e-start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. U postupku pripajanja fond OTP SHORT-TERM BOND je fond prenositelj (dalje u tekstu: Fond Prenositelj) i pripojiti će se fondu OTP e-start koji je fond preuzimatelj (dalje u tekstu: Fond Preuzimatelj).

Predviđeni datum provođenja statusne promjene je 10. lipnja 2021. godine.

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: Uredba), Društvo je donijelo odluku o prestanku postojanja fonda OTP euro novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kao novčanog fonda u smislu Uredbe. Odluka se temeljila na ekonomskoj neopravdanosti zadržavanja novčanog fonda u okruženju vrlo niskih kamatnih stopa i smanjene likvidnosti i smanjenih ulagačkih mogućnosti.

Posljedično, OTP euro novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom promijenio je ime u OTP e-start otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a bitnim promjenama u Prospektu Fonda Preuzimatelja promijenjeni su ciljevi i strategija ulaganja kako bi Fond Preuzimatelj potpao u kategoriju kratkoročnih obvezničkih fondova. Međutim, Društvo je već od prije upravljalo fondom iz kategorije kratkoročnih obvezničkih fondova, a to je Fond Prenositelj te su nakon pretvaranja fonda OTP euro novčani u Fond Preuzimatelj prestale postojati veće razlikovnosti u ciljevima i strategiji ulaganja između Fonda Prenositelja i Fonda Preuzimatelja. Navedeno je otežalo prodajnu i marketinšku komunikaciju, te se izgubila opravdanost, u poslovnom smislu, za nastavak upravljanja i jednog i drugog Fonda. Kako se europska regulativa vezana uz novčane fondove nije promijenila, a i dalje se nalazimo u okruženju niskih kamatnih stopa, gubi se opravdanost za nastavak upravljanja tih dvaju Fondova odvojeno. Radi optimizacije poslovanja i poslovnih procesa, Društvo je odlučilo Fond Prenositelj pripojiti Fondu Preuzimatelju.

Fond Preuzimatelj i Fond Prenositelj su fondovi koji pripadaju kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova, s vrlo sličnim ciljevima i strategijom ulaganja. Fond Prenositelj nastoji ostvariti prinos usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske s preostalim dospijećem od jedne godine, dok Fond Preuzimatelj nastoji ostvariti porast vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na novčanom tržištu. Kratkoročne stope na novčanom tržištu se smatraju one do godine dana. Takvi ciljevi ih čine u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičnim Fondovima. Ukupna ocjena rizičnosti Fondova je jednaka i ona će ostati nepromijenjena i nakon pripajanja. Također, oba Fonda su denominirana u valuti euro.

Fond Preuzimatelj je namijenjen ulagateljima čiji je horizont ulaganja najmanje 6 mjeseci te koji:

•             žele izloženost prema obvezničkom i novčanom tržištu
•             imaju konzervativnu strategiju ulaganja te, koji su spremni preuzeti manji rizik za ostvarenje i ostvariti nešto veći prinos od onog prinosa na novčanom tržištu sukladno navedenom investicijskom cilju.
•             žele visoku likvidnost u smislu mogućnosti unovčenja sredstava.

Cilj Fonda Preuzimatelja je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, i ostalih članica Europske Unije. Cilj Fonda Prenositelja je nastojanje očuvanja vrijednosti uloženih sredstava u valuti euro, što stabilniji rast vrijednosti uloženih sredstava uz ostvarenje prinosa usporedivog s prinosom na dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske s jednom godinom do dospijeća, visoka likvidnost uloženih sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela, disperzija uloženih sredstava uz postizanje manjih oscilacija vrijednosti udjela u Fondu, pristup tržištima ili vrijednosnim papirima koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni. Iako ciljevi mogu opisno izgledati drugačije, glavni cilj u oba Fonda je isti - nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela te visoka likvidnost uloženih sredstava. Nakon provedbe postupka pripajanja, udjelničarima Fonda Prenositelja dolazi do vrlo male promjene u strukturi imovine, no i dalje zadržavaju mogućnost ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu jer se imovina Fonda Preuzimatelja primarno i pretežito ulaže u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca i depozite. Razlika u strategiji, a posljedično i ograničenjima, ulaganja Fonda Prenositelja u odnosu na Fond Preuzimatelj najviše se ističe u ulaganjima u depozite i instrumente tržišta novca. Fond Prenositelj može do 100% neto vrijednosti imovine uložiti u navedene instrumente dok je ograničenje Fonda Preuzimatelja do 75% neto vrijednosti imovine. Međutim, Fond Preuzimatelj može biti iznimno i privremeno investiran i 100,00% u depozite i/ili instrumente tržišta novca ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu Preuzimatelju, te ne ugrožava investicijski cilj Fonda, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti, i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima. Također, u strategijama ulaganja razlike su vidljive i u ograničenjima valutne izloženosti te ukupne izloženosti prema korporativnim izdavateljima koje su niže u Fondu Preuzimatelju nego li u Fondu Prenositelju.

Najznačajniji rizici Fonda Preuzimatelja su kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane dok su najznačajniji rizici Fonda Prenositelja kreditni rizik, kamatni rizik i rizik koncentracije. Razlike proizlaze iz strategije ulaganja Fondova. Preporučeni horizont ulaganja za Fond Prenositelj je 1 – 3 godine. Taj period je duži od preporučenog minimalnog roka ulaganja za Fond Preuzimatelj koji je 6 mjeseci. Razlika proizlazi iz olakšavajuće strategije ulaganja Fonda Preuzimatelja.

Također, trenutna struktura portfelja Fonda Prenositelja slična je strukturi portfelja Fonda Preuzimatelja s obzirom da se imovina oba Fonda sastoji od istih vrsta (klasa) imovine. Budući da portfelj Fonda Prenositelja ne sadrži imovinu u koju Fondu Preuzimatelju prema prospektu nije dozvoljeno ulagati, a s obzirom i na sličnu strategiju i ograničenja ulaganja, Društvo do dana statusne promjene i nakon dana statusne promjene nema namjeru provođenja rebalansa portfelja.

Također, po pitanju troškova, oni će u prosjeku biti niži za udjelničare Fonda Prenositelja. Ulazne naknade nema, izlazna naknada se naplaćuje 1,50% za ulaganja kraća od 15 dana za razliku od izlazne naknade na Fondu Prenositelju koja je iznosila 1% za ulaganja kraća od tri mjeseca. Naknada za upravljanje za oba Fonda iznosi 0,95% godišnje te je po odluci Uprave Društva smanjena na 0,35% godišnje u razdoblju 01. lipnja – 30. lipnja 2021. godine, za oba Fonda. Naknada depozitaru ista je na oba Fonda i iznosi 0,09% godišnje. Također, tekući troškovi Fonda Preuzimatelja malo su niži nego tekući troškovi Fonda Prenositelja.

Sukladno svemu navedenom (slična strategija ulaganja, kraći preporučeni rok ulaganja, kraći rok za naplatu izlazne naknade te nešto niži tekući troškovi) dodatno se potkrjepljuje konstatacija da će se pozicija ulagatelja Fonda Prenositelja poboljšati.

Dodatno, smatramo kako bi pripajanje tih fondova dovelo do poboljšanja likvidnosti Fondova. Naime ograničenje minimalne izloženosti prema obveznicama od 75% neto vrijednosti imovine za Fond Prenositelj postalo je posljednjih godina sve zahtjevnije za ispuniti u okruženju niskih i negativnih kamatnih stopa te u nedostatku raspoloživih instrumenata za ulaganje. U nastojanju ostvarenja što pozitivnijeg prinosa, prosječna duracija Fonda Prenositelja se povećavala, te se smanjivao udio obveznica s kraćim dospijećem što je povećavalo rizik likvidnosti u mogućim stresnim situacijama na tržištu u kojima bi došlo do većih i trajnijih otkupa udjela iz Fonda Prenositelja. Strategija ulaganja Fonda Preuzimatelja prihvatljivija je u trenutnom makroekonomskom okruženju. Nadalje, spajanjem Fondova i povećanjem imovine Fonda Preuzimatelja, te povećanjem udjela pojedinačnih pozicija doći će do smanjenja transakcijskih i tekućih troškova i bolje pozicioniranosti samih Fondova na tržištu. Nastavno, time bi se trebalo omogućiti i efikasnije i kvalitetnije investiranje, što podrazumijeva i kvalitetniju uslugu klijentima.

Također, ovim pripajanjem neće se umanjiti utjecaj i pozicija trenutnih ulagatelja Fonda Preuzimatelja. Sukladno trenutno važećem Prospektu Fonda Preuzimatelja, njegovi ulagatelji imaju pravo otkupiti svoje udjele u bilo koje vrijeme, dakle omogućava im se visoka likvidnost uloženih sredstava te se isto neće promijeniti. Ulazna naknada se i dalje neće naplaćivati, naknada za upravljanje kao i naknada depozitaru ostaju nepromijenjene. Izlazna naknada također ostaje nepromijenjena i iznosi 1,50% za ulaganja kraća od 15 dana. Valuta uplate i isplate i dalje ostaje EUR i HRK.

Sukladno svemu navedenom, ekonomski položaj imatelja udjela u UCITS fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni nakon provedbe statusne promijene neće biti oslabljen.

Također, u skladu s člankom 279. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, pet radnih dana prije pripajanja bit će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju te ulagatelji svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva bez naplate ulazne i/ili izlazne naknade, mogu iskoristiti do zaključno 02. lipnja 2021. godine.

Ako iz nekog razloga ne želite ostati udjelničar Fonda Preuzimatelja, imate mogućnost da od dana 26. travnja 2021. godine pa do dana zabrane izdavanja ili otkupa udjela, odnosno do 02. lipnja 2021. godine:
  • otkupite svoje udjele iz Fonda Preuzimatelja bez naplaćivanja izlazne naknade, ili
  • zamijenite udjele u Fondu Preuzimatelju za udjele drugog UCITS fonda pod upravljanjem Društva ili nekog drugog društva s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, bez naplaćivanja izlazne i ulazne naknade.
Navedeno podrazumijeva uredno podnošenje Zahtjeva za otkup/zamjenu udjela do 14:00 sati  02. lipnja 2021. godine.
Ako ne želite sudjelovati u pripajanju navedenih Fondova i postati imatelj udjela Fonda Preuzimatelja , kao udjelničar Fonda Prenositelja imate mogućnost da od dana 26. travnja 2021. godine pa do dana zabrane izdavanja ili otkupa udjela, odnosno do 02. lipnja 2021. godine:
  • otkupite svoje udjele iz Fonda Prenositelja bez naplaćivanja izlazne naknade, ili
  • zamijenite udjele u Fondu Prenositelju za udjele drugog UCITS fonda pod upravljanjem Društva ili nekog drugog društva s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, bez naplaćivanja izlazne i ulazne naknade.
Navedeno podrazumijeva uredno podnošenje Zahtjeva za otkup/zamjenu udjela do 14:00 sati  02. lipnja 2021.godine.

Ako kao udjelničar Fonda Prenositelja ne zatražite otkup ili zamjenu udjela, prvi radni dan nakon pripajanja, odnosno 11. lipnja 2021. godine, imate mogućnost ostvariti sva svoja prava kao udjelničar Fonda Preuzimatelja.

Reviziju pripajanja u skladu sa zakonskom obvezom provesti će revizorska kuća Deloitte d.o.o., a mišljenje depozitara o pripajanju izradila je OTP banka d.d.

Povezani dokumenti: KIID OTP Short-Term Bond, KIID OTP e-start, Mišljenje depozitara o pripajanju fondova, Izvješće revizora o pripajanju

Ako su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite na mail info@otpinvest.hr ili na broj telefona +385 (0) 72 201 092.

Srdačan pozdrav,

OTP invest